SALUTEM FUND SICAV a. s., realitní investiční fond pro kvalifikované investory, je od 9. února 2021 obchodovaný na pražské Burze cenných papírů. Cílem vstupu fondu na Burzu je navýšení tržní kapitalizace. Minimální výše investice je 1 milion Kč s doporučeným investičním horizontem alespoň 3 roky.

„Vstup na Burzu cenných papírů považujeme za zásadní milník ve vztahu k naším investorům. Je jednoznačným signálem důvěryhodnosti našeho fondu, protože potvrzuje, že Salutem Fund splňuje přísné regulatorní podmínky související s obchodovatelností akcií na Pražské burze,“ komentuje vstup na burzu zakladatel fondu Jaroslav Ton.

Salutem Fund investuje do realitních projektů, které jsou samy o sobě považovány za méně rizikový instrument. Fond investice diverzifikuje, a to jak geograficky, tak i formou, tedy mezi různé typy nemovitostí (komerční i rezidenční) a jiná aktiva. Držitelé prioritních investičních akcií mohou zhodnocovat své prostředky nadstandardní úrokovou mírou až 6,3 % p. a. Podíl na zhodnocení fondu probíhá vždy přednostně před zakladateli fondu držícími výkonnostní investiční akcie. Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií je ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance probíhá formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

V Rozhodnutí generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice se uvádí: „Generální ředitel zkonstatoval, že … Emise i Emitent splnili předpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na skutečnost, že přijímané investiční akcie jsou vydávány investičním fondem otevřeného typu, zvážil generální ředitel především počet investorů vlastnící investiční nástroje vydané v rámci Emise, mechanismy zpětného odkupu a podmínky pro pravidelné zveřejňování informací o hodnotě aktiv spravovaných Emitentem. Mechanismy zpětného odkupu Emise popsané Eminentem v rámci žádosti považuje generální ředitel za dostatečné.“

Investorům kotace přináší zejména vyšší úroveň kontroly a regulace samotného fondu, protože zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze cenných papírů, přípravy pololetní zprávy i komplexnější výroční zprávy. Akcie budou nově zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných papírů. Investor také získá on-line pohled na vývoj kurzu prioritních investičních akcií přímo na webu Burzy. V případě žádosti o odkup akcií do výše 10 milionů Kč jej nově Salutem Fund bude muset vypořádat rychleji, a to již do čtyř měsíců. Se vstupem na Burzu také souvisí změna způsobu vedení účetnictví a sestavení účetních výkazů Fondu, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Zpráva vyšla 22. února 2021 na iHned.cz.

Informace o Salutem Fund

Salutem Fund byl formálně založen roku 2020, v jeho portfoliu se ale nachází nemovitostní společnosti s mnohaletou historií úspěšných transakcí, například Vitareal Prostějov. Obhospodařovatelem Fondu je AVANT investiční společnost, a. s., která disponuje cca 50 miliardami Kč v aktivech (více na www.avantfunds.cz). Činnost Fondu dozoruje Česká národní banka. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a. s., auditorem Fondu je renomovaná společnost Nexia AP a. s. Více na www.salutemfund.cz.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou, nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.