Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) další důležité informace můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

TILLER investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost a https://www.tillerfunds.cz/cs/portfolio/salutem-fund-sicav. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.