Téma č. 1: Historie a portfolio

Kdy a kým byl Salutem Fund založen?

Fond byl formálně založen roku 2020, jeho zakladatelem je Jaroslav Ton, který využil své více než dvacetileté zkušenosti z realitního trhu. Díky dlouhodobým zkušenostem svých i svého týmu profesionálů dosahuje v této oblasti podnikání pravidelně rostoucích výsledků. Založení vlastního realitního investičního fondu tedy bylo organickým důsledkem dlouhodobé, úspěšné realitní investiční činnosti.

Jaké je portfolio Salutem Fund?

Salutem Fund se zaměřuje jak na rezidenční, tak i komerční výnosové nemovitosti, a to především v regionech. V investičním rozhodování, jakou nemovitost do portfolia zařadit, reflektujeme aktuální tržní příležitosti vzhledem k vývoji cen nemovitostí a nájemného v dané lokalitě.

 Do portfolia fondu patří aktuálně tyto nemovitostní společnosti: 

REAL-VITA Prostějov a.s., IČO: 04657438, založená roku 2015, vlastní plně pronajatý průmyslový areál Vitareal Prostějov se sklady, výrobními i kancelářskými prostorami, který je stabilním zdrojem příjmů fondu. Nachází se v Prostějově přímo u dálničního sjezdu Prostějov-centrum. Skladba nájemců je rozložena mezi různá průmyslová odvětví, v současné době je zahájena výstavba nové haly. Více informací najdete na www.real-vita.cz

ASPELL a.s., IČO: 28381955, Další ze společností plně vlastněnou Salutem Fund je ASPELL. Zabývá se poskytováním komplexních služeb v oblasti realit, a to zejména pronájmem a správou nemovitostí, nemovitostními transakcemi a revitalizací vlastněných nemovitostí za účelem zhodnocení vloženého kapitálu. Jednou z posledních akvizicí společnosti ASPELL je rekreačně-rezidenční areál v malebném údolí Jeseníků, který čeká kompletní revitalizace a transformace s cílem vytěžit jeho široký potenciál. Prvním projektem jsou Horské byty Loučná s 26 bytovými jednotkami. Více informací s portfoliem na mapě naleznete na www.aspell.cz

Salutem Services, s.r.o., IČO: 09411330, Společnost má v portfoliu například rezidenční nemovitosti v centru hlavního města, které jsou určené k dlouhodobému pronájmu obsazený stabilními a spolehlivými nájemníky na dobu neurčitou. Do portfolia  společnosti patří projekt Byty v Šumperku s 12 byty. Více se opět dozvíte na webu společnosti, www.salutemservices.cz

Salutem – Realitní I s. r. o., IČO: 09914790, založená 2021, se zaměřuje na výnosové nemovitosti s dlouhodobými nájemci. Kromě péče a správy nemovitostí se věnuje i pravidelné publikační činnosti spojené s vývojem tuzemského realitního trhu. Sleduje trendy, které mají vliv na investiční nemovitosti. Více se opět dozvíte na webu společnosti www.salutem-jedna.cz

Jak vybíráte nemovitosti do portfolia?

Výběr nemovitostí do portfolia provádí náš analytický tým v čele se zakladatelem fondu Jaroslavem Tonem. Proces výběru nemovitostí je následující:

 • Primárně se zaměřujeme na regiony mimo velká města. Důvodem je, že právě v regionech dokážeme nacházet vyšší výnosy. Disponujeme zde sítí spolupracujících subjektů, které nám dávají tipy na zajímavé investiční příležitosti. 
 • Díky zkušenostem našeho týmu dokážeme měsíčně ocenit velké množství příležitostí a vybrat tak ty s nejvyšším výnosovým potenciálem. Z balíku příležitostí pak vybíráme jak rezidenční, tak komerční nemovitosti, u nichž vidíme synergie s našimi dalšími obchodními aktivitami.
 • Dalším krokem je posouzení investice certifikovanou investiční společností. Ke každému investičnímu záměru je zpracována analýza ekonomické výhodnosti, investici dále posuzuje investiční výbor a finálně o ní rozhoduje statutární ředitel. 
 • V neposlední řadě nemovitosti financujeme také bankovním kapitálem, transakce jsou tedy posuzovány přísným risk managementem bankovních domů. 

Investiční proces má řadu kol a hodnotitelů, včetně toho nejpřísnějšího, kterým je sám zakladatel fondu, neboť minimální výnos investorů kryje vlastním kapitálem (vizte vysvětlení garance formou redistribuce fondového kapitálu).

Jak probíhá správa nemovitostí v portfoliu Salutem Fund?

Správě našich nemovitostí se věnuje náš interní realitní tým, speciálně na technické záležitosti máme dedikovaných několik odborníků. Například v areálu Vitareal Prostějov máme na plný pracovní úvazek správkyni Leonu Lanžovou, která zajišťuje jeho technickou správu ve spolupráci s dodavateli. Ta Vám ostatně také může celý areál i kvalitu našeho facility managementu osobně představit. Celý náš tým včetně spolupracujících subjektů čítá přes 40 lidí po celé ČR.


Téma č. 2: Zajištění a garance 

Jak funguje mechanismus garance Salutem Fund?

Investorům garantujeme minimální výnos ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (těmi jsou zakladatelé) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (těmi jste Vy, externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie. V praxi to znamená, že Vaše zhodnocení kryjeme vlastním kapitálem, detaily Vám rádi vysvětlíme. Maximální zhodnocení pak činí 6,3 % p. a.

Mechanismus zhodnocení investice:

 • Je-li zhodnocení aktiv fondu k danému datu vyšší nebo rovno 6,3 %, PIA investorovi náleží výnos ve výši 6,3 %.
 • Je-li zhodnocení aktiv fondu k danému datu v intervalu 6 % až 6,3 %, PIA investorovi náleží výnos odpovídající tomuto konkrétnímu zhodnocení.
 • Je-li zhodnocení aktiv fondu k danému datu nižší než 6 %, PIA investorovi náleží výnos ve výši 6 %, rozdíl je v tomto případě dorovnán z prostředků investovaných vlastníkem fondu (VIA).

Modelový příklad: V případě investice ve výši 2 000 000 Kč investorovi, formou uvedené redistribuce fondového kapitálu, po 3 letech garantujeme minimální zhodnocení investice o 382 032 Kč. Výnos je navíc po 3 letech osvobozen od daně z příjmů, jedná se tedy již o čistý výnos.

Garanci minimálního výnosu prioritních investičních akcií Fondu posoudila také renomovaná poradenská firma Ernst & Young, její stanovisko najdete ZDE.  

Jak je Salutem Fund zajištěn? 

 • Obhospodařovatelem fondu je TILLER investiční společnost a.s.
 • IČ: 086 08 733, společnost s 8 miliardami Kč v aktivech, více na www.tillerfunds.cz
 • Činnost dozoruje Česká národní banka, která vyžaduje pravidelné reporty o našem hospodaření. 
 • Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a. s., která průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována. 
 • Auditorem fondu, který kontroluje vedení účetnictví a dodržování pravidel při obhospodařování majetku, je renomovaná společnost NEXIA AP a.s.
 • Administrátorem je Avant investiční společnost, a. s.
 • V roce 2021 jsme také vstoupili na Burzu cenných papírů Praha (www.pse.cz), což znamená ještě vyšší míru kontroly a regulace fondu. Například naše účetnictví jsme převedli do mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Kotace navíc zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze, pololetní zprávy a podrobnější výroční zprávu. 

Kde mohu nalézt více informací o Fondu a jeho parametrech?

Více informací naleznete na následujících odkazech:

Důležité informace jsou obsaženy také v další materiálech, které máme k dispozici na našem webu. 

Jak často dochází k přeceňování majetku Fondu a kontrole jeho hospodaření?

Náš obhospodařovatel provádí oceňovaní majetku fondu 1x ročně formou nezávislých znaleckých posudků. Úlohou investiční společnosti je ale i pravidelná kontrola hospodaření našich nemovitostních společností. Vzhledem k naší kotaci na Burze cenných papírů Praha v roce 2021 budeme současně publikovat nejen auditovanou výroční, ale také pololetní zprávu se shrnutím hospodaření.


Téma č. 3: Investice do fondu

Zvažuji investici do nemovitosti. Jaké jsou výhody investice prostřednictvím Salutem Fund?

S námi investor diverzifikuje svou investici do desítek pečlivě vybraných nemovitostí po celé České republice, a to bez starostí o jejich provoz a obsazenost. Fond proto představuje atraktivní investiční příležitost například ve srovnání s investicí do nájemního bytu. Jaký bude Váš výnos, si můžete jednoduše spočítat ZDE.

Jaké jsou náklady spojené s investicí do Fondu?

Vstupní poplatek činí 3 % z výše investice. V průběhu investice neplatíte žádné poplatky, další náklady jsou tedy 0 Kč. Výnos je navíc po 3 letech osvobozen od daně z příjmů.

Jaký je minimální investiční horizont?

Minimální investiční horizont je 3 roky. V případě, že budete chtít vystoupit dříve, činí výstupní poplatek 5 %. Důvodem je, že za Vaše prostředky kupujeme investiční nemovitosti a v krajním případě bychom je museli prodat dříve, než může být ekonomicky výhodné. Chráníme tak akcionáře našeho fondu.

Připomínáme, že minimální roční garantovaný výnos formou výše popsané redistribuce fondového kapitálu činí 6 % p. a. Výstupní poplatek tedy výrazně převyšuje.

Jak rychle získám své peníze z Fondu zpět, v případě potřeby?

Lhůta se liší dle výše odkupu, při odkupu do 10 milionů Kč činí maximální lhůta 120 dnů ode dne obdržení žádosti o odkoupení prioritních investičních akcií. Z důvodu udržování přiměřeně vysoké likvidity, která umožňuje uspokojovat investory v případě jejich odkupu, máme v portfoliu investice dlouhodobě držených výnosových aktiv s nižší likviditou generující požadovaný výnos (jako např. průmyslové areály, bytové domy), tak likvidních aktiva, která dlouhodobě nedržíme.

Likvidními aktivy jsou především:

 • menší rezidenční nemovitosti, které dokážeme velmi výhodně akvírovat (jako všechny naše aktiva). Následně je rekonstruujeme či jen revitalizujeme a v podstatě hned nabízíme k prodeji.
 • Úvěry poskytnuté prověřeným obchodním partnerům, které jsou splatné na zavolání.
 • Krátkodobé investice se splatností maximálně šesti měsíců do finanční instituce, poskytující provozní financování dopravním společnostem.

Jak je prioritní akcionář chráněn před ztrátou? 

Prioritní akcionář (akcie typu PIA) je chráněn především tím, že fond je povinen držet investice typu VIA (vlastní prostředky) / PIA (prostředky investorů) minimálně v poměru 1/4. Pokud by došlo k situaci, kdy na straně vlastníka fondu (VIA) je výše investice nedostatečná, fond nemůže přijímat další investice od externích investorů (PIA), protože musí ochránil stávající PIA investory.  V současné době tvoří naprostou většinu investovaných prostředků vlastní zdroje, tj. VIA akcie.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na +420 778 112 978, či e-mailem info@salutemfund.cz.